Το μπάσκετ πέρα από τα βασικά συστήματα

Το μπάσκετ πέρα από τα βασικά συστήματα

Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου, Μάριος Γούδας

24,75

Το βι­βλί­ο αυ­τό προ­σθέ­τει μί­α νέ­α διά­στα­ση στη δι­δα­σκα­λί­α του μπά­σκετ.

Άμεσα διαθέσιμο
Κατηγορίες: , Ετικέτα:
Product ID: 3708

ΠερίληψηΔείγμα βιβλίου

Θέ­λε­τε να κά­νε­τε την προ­πό­νη­σή σας πιο εν­δια­φέ­ρου­σα, πιο διασκε­δα­στι­κή και πιο α­πο­δο­τι­κή; Μπο­ρεί­τε να φα­νταστεί­τε έ­ναν α­γώ­να μπά­σκετ με δύ­ο μπά­λες; Έ­ναν α­γώ­να ό­που οι δύ­ο ο­μά­δες μπορούν να σκο­ρά­ρουν σε ό­ποιο κα­λά­θι θέ­λουν; Έ­να α­γώ­να baseball στο γή­πε­δο του μπά­σκετ στον ο­ποί­ο οι α­θλη­τές ε­ξα­σκούν δε­ξιό­τη­τες του μπά­σκετ; Πώς θα αλ­λά­ξε­τε έ­να παι­χνί­δι «μο­νό» για να ε­ξα­σκη­θεί η πε­ρι­φε­ρεια­κή ό­ρα­ση των παι­κτών και η ε­τοι­μό­τη­τά τους για με­τά­βα­ση α­πό την ά­μυ­να στην ε­πί­θε­ση; Πώς θα ε­ξα­σκή­σε­τε τη δε­ξιό­τη­τα των παι­κτών να α­ντι­δρούν σω­στά και γρή­γο­ρα σε α­πρό­σμε­νες κα­τα­στά­σεις στον α­γώ­να;

Οι συγ­γρα­φείς πα­ρου­σιά­ζουν 50 παι­χνί­δια με τα ο­ποί­α ε­ξα­σκού­νται βα­σι­κές και σύν­θε­τες δε­ξιό­τη­τες του μπά­σκετ. Τα παι­χνί­δια εί­ναι πο­λύ δια­σκε­δα­στι­κά και θα δώ­σουν ζω­ντά­νια στην προ­πό­νη­ση και στη δι­δα­σκα­λί­α του μπά­σκετ. Ταυ­τό­χρο­να, ό­μως, ε­ξα­σκούν συ­γκε­κρι­μέ­νες και πο­λύ ση­μα­ντι­κές δε­ξιό­τη­τες του μπάσκετ. Τα παι­χνί­δια μπο­ρούν να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν σε ό­λα τα ε­πί­πε­δα: α­πό α­κα­δη­μί­ες μπά­σκετ και ε­ρα­σι­τέ­χνες μέ­χρι ε­παγ­γελ­ματί­ες α­θλη­τές. Στο βι­βλί­ο, ε­πί­σης, πε­ρι­γρά­φε­ται έ­να μο­ντέ­λο πέ­ντε στα­δί­ων α­νά­πτυ­ξης του κα­λα­θο­σφαι­ρι­στή και οι δε­ξιό­τη­τες που πρέ­πει να α­να­πτυ­χθούν σε κά­θε στάδιο, α­πό τις πιο α­πλές ως τις πιο σύν­θε­τες ό­πως η προ­σαρ­μο­γή στην ο­μά­δα και η λή­ψη σω­στών α­πο­φά­σε­ων στον α­γώ­να. Κά­θε έ­να α­πό τα 50 παι­χνί­δια α­ντι­στοι­χεί σε έ­να στά­διο και στο­χεύ­ει στην α­νά­πτυ­ξη συ­γκε­κρι­μέ­νων δε­ξιο­τή­των. Ει­δι­κά προ­σαρ­μο­σμέ­να παι­χνί­δια προ­τεί­νο­νται για την α­νά­πτυ­ξη σημαντικών δε­ξιο­τή­των ό­πως, η σωστή ε­κτί­μη­ση των φά­σε­ων και η α­νά­πτυ­ξη σω­στών πρω­το­βου­λιών.

Για πρώ­τη φο­ρά στην μπα­σκε­τι­κή βι­βλιο­γρα­φί­α πα­ρου­σιά­ζο­νται α­σκή­σεις που στο­χεύ­ουν ει­δι­κά στην ε­ξά­σκη­ση των δε­ξιο­τή­των αυ­τών. Το βι­βλί­ο αυ­τό προ­σθέ­τει μί­α νέ­α διά­στα­ση στη δι­δα­σκα­λί­α του μπά­σκετ. Aπευ­θύ­νε­ται σε δι­δά­σκο­ντες της κα­λα­θο­σφαί­ρι­ση και προ­πο­νη­τές κά­θε ε­πι­πέ­δου, οι ο­ποί­οι θέ­λουν να εμπλου­τί­σουν τη σχε­τι­κή με την κα­λα­θο­σφαί­ρι­ση γνώ­ση και τα μα­θή­μα­τα τους με μια δια­φο­ρε­τι­κή προ­σέγ­γι­ση. Χρη­σι­μο­ποι­ή­στε το για να δώ­σε­τε με­γα­λύ­τε­ρη ποι­κι­λί­α στην προ­πό­νη­σή σας, να την κά­νε­τε πιο στο­χευ­μέ­νη και πιο ελ­κυ­στι­κή.

Επιπλέον Πληροφορίες

Έτος Έκδοσης 2003
ISBN 960-8183-33-2
Σελίδες 158
Εξώφυλλο Μαλακό
Διαστάσεις 21 × 29 εκ.

Περιεχόμενα

Δείτε τα περιεχόμενα του βιβλίου στον παρακάτω σύνδεσμο.

To Sportbook.gr αποτελεί το πιο ενημερωμένο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο όσον αφορά την ποδοσφαιρική βιβλιογραφία, καθώς διαθέτει όλες τις νέες κυκλοφορίες τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Επιπλέον διαθέτει επιλογές βιβλίων για όλες τις βαθμίδες προπόνησης είτε αυτή αφορά την εκμάθηση της τεχνικής είτε της τακτικής είτε τέλος της φυσικής κατάστασης, ξεκινώντας από την προπόνηση παιδιών ηλικίας 6 ετών και φτάνοντας μέχρι το επίπεδο ανδρικής ομάδας.

Αθανάσιος Τερζής, καθηγητής φυσικής αγωγής – προπονητής ποδοσφαίρου

Κάθε προπονητής οφείλει να είναι καλά προετοιμασμένος. Με τη βοήθεια του Sportbook.gr μπορείς να βάλεις γερές προπονητικές βάσεις και να μάθεις για κάθε στοιχείο του αθλήματος.

Ιωάννης Τσανικλίδης, προπονητής ποδοσφαίρου

Το Sportbook.gr είναι η πηγή για μας τους προπονητές, από όπου θα αντλήσουμε τις καινούργιες τάσεις πάνω στην προπονητική.

Βαγγέλης Τσιώλης, προπονητής ποδοσφαίρου

Στην ιστοσελίδα Sportbook.gr, o έμπειρος προπονητής ποδοσφαίρου, ο ανερχόμενος συνάδελφος καθηγητής φυσικής αγωγής, ο προπονητής των ακαδημιών άλλα και ο υπεύθυνος φυσικής κατάστασης των ομάδων ποδοσφαίρου, θα βρει όλη τη βιβλιογραφία και θα λύσει όλες τις απορίες που έχει σε σχέση με την προπόνηση του ποδοσφαίρου.

Χρήστος Χρηστούδης, προπονητής ποδοσφαίρου – καθηγητής Φυσικής Αγωγής
Τηλέφωνο: 2310 629319
Fax: 2310 629319
Email: info@sportbook.gr
Εκδόσεις Sportbook
Ανδρέα Παπανδρέου 172
56626 Συκιές, Θεσσαλονίκη