Μέθοδοι Έρευνας στη Φυσική Δραστηριότητα 8η αγγλική/ 2η ελληνική έκδοση

Μέθοδοι Έρευνας στη Φυσική Δραστηριότητα 8η αγγλική/ 2η ελληνική έκδοση

Thomas J.R.

55,00

Άμεσα διαθέσιμο

Περίληψη

Το σύγγραµµα Μέθοδοι Έρευνας στη Φυσική ∆ραστηριότητα 8η αγγλική/ 2η ελληνική έκδοση, καθοδηγεί συστηµατικά τους φοιτητές στην ερευνητική διαδικασία, εισάγοντας τις ερευνητικές µεθόδους και τα εργαλεία που είναι ειδικά για τους κλάδους της επιστήµης της κινησιολογίας και της άσκησης, συµπεριλαµβανοµένων των υποκλάδων της φυσικοθεραπείας, της αποκατάστασης και της εργοθεραπείας. Η νέα έκδοση αυτού του διεθνώς αναγνωρισµένου συγγράµµατος περιλαµβάνει τις ακόλουθες βελτιώσεις:

• Οι αναφορές έχουν ενηµερωθεί σε όλο το κείµενο, µε στόχο να παρουσιάσουν την τρέχουσα έρευνα.
• Το Μέρος I έχει αναθεωρηθεί σηµαντικά, γεγονός που καθιστά τις στατιστικές τεχνικές πιο προσιτές.
• Μια νέα ενότητα, µε θέµα τις Οδηγίες Φυσικής ∆ραστηριότητας για Αµερικανούς και άλλες πρωτοβουλίες δηµόσιας υγείας, καταδεικνύει την επιδηµιολογική έρευνα σε δράση.
• Το κεφάλαιο µε θέµα τη φιλοσοφική έρευνα περιέχει νέα ζητήµατα από τον ολοένα και πιο διαφορετικό κόσµο µας, προκαλώντας τους φοιτητές να σκεφτούν πιο βαθιά.
• Η έγχρωµη διάταξη ενθαρρύνει µια συναρπαστική εµπειρία µάθησης, προσφέροντας βελτιωµένη παρουσίαση δεδοµένων.
• Οι νέοι συγγραφείς Philip Martin, PhD, και Jennifer Etnier, PhD, συνεργάζονται µε τους µακροχρόνιους συγγραφείς Jerry Thomas, EdD και Stephen Silverman, EdD, για να ενσωµατώσουν στο σύγγραµµα νέες προοπτικές από τους επιµέρους κλάδους της εµβιοµηχανικής, της ψυχολογίας του αθλητισµού και της άσκησης.

Το επικαιροποιηµένο περιεχόµενο της νέας έκδοσης διατηρεί και επεκτείνει τη λογική εξέλιξη του περιεχοµένου και τα διακριτικά µαθησιακά βοηθήµατα που έχουν καταστήσει το Μέθοδοι Έρευνας στη Φυσική ∆ραστηριότητα το κορυφαίο σύγγραµµα στον τοµέα. Παρέχει βήµα προς βήµα πληροφορίες για κάθε πτυχή της ερευνητικής διαδικασίας, συµπεριλαµβανοµένης της επινόησης ερευνητικών ερωτήσεων, της ανάλυσης δεδοµένων και της συλλογής αποτελεσµάτων για παρουσίαση, ώστε οι φοιτητές να αισθάνονται ικανοί και σίγουροι. Είναι ένα ουσιαστικό σύγγραµµα για όλους τους ανερχόµενους ερευνητές στον τοµέα της φυσικής δραστηριότητας.

Επιπλέον Πληροφορίες

Έτος Έκδοσης 2023
ISBN 9789925350759
Σελίδες 560
Εξώφυλλο Μαλακό
Διαστάσεις 21 × 29 εκ.

Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ Ι Επισκόπηση της Ερευνητικής Διδασκαλίας 23
1 Εισαγωγή στην Έρευνα για τη Φυσική Δραστηριότητα 25
Η Φύση της Έρευνας 25
Το Συνεχές της Έρευνας 27
Πρακτικότητα και Προσβασιμότητα 29
Η Μελέτη της Έρευνας 30
Αντιεπιστημονικές και Επιστημονικές Μέθοδοι Επίλυσης Προβλημάτων 33
Εναλλακτικά Μοντέλα Διεξαγωγής Έρευνας 38
Είδη Έρευνας 42
Επισκόπηση της Διαδικασίας των Ερευνητικών Μεθόδων 47
Τα Μέρη μιας Διατριβής: Μια Πρόταση για τα Στάδια της Ερευνητικής Διαδικασίας 48
Περίληψη 50
2 Ανάπτυξη του Προβλήματος και Αξιοποίηση της Βιβλιογραφίας 51
Εντοπισμός του Ερευνητικού Προβλήματος 51
Σκοποί της Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης 55
Βασικές Στρατηγικές Αναζήτησης της Βιβλιογραφίας 58
Στάδια της Βιβλιογραφικής Αναζήτησης 58
Περίληψη 74
3 Παρουσίαση του Προβλήματος 77
Επιλογή του Τίτλου 77
Ανάπτυξη της Εισαγωγής: Ιστορικό και Αιτιολόγηση 79
Διατύπωση του Σκοπού της Έρευνας 81
Παρουσίαση της Ερευνητικής Υπόθεσης 83
Λειτουργικός Ορισμός Τεχνικών Όρων 85
Παρουσίαση των Βασικών Προϋποθέσεων, Οριοθετήσεων και Περιορισμών 86
Παρουσίαση της Σημασίας της Μελέτης σε μια Εργασία ή Διατριβή 89
Περίληψη 90
4 Διατύπωση της Μεθόδου 92
Τρόπος Παρουσίασης των Μεθόδων 93
Η Σημασία Σχεδιασμού της Μεθόδου 93
Δύο Βασικές Αρχές στον Σχεδιασμό Πειραμάτων 94
Περιγραφή των Συμμετεχόντων 95
Επιλογή και Περιγραφή Οργάνων 97
Περιγραφή των Διαδικασιών 98
Περιγραφή του Ερευνητικού Σχεδιασμού και της Ανάλυσης 100
Καθορισμός ΑιτίαςΑποτελέσματος
101
Αλληλεπίδραση Συμμετεχόντων, Μετρήσεις και Πειραματικοί Χειρισμοί 103
Περίληψη 104
5 Δεοντολογικά Ζητήματα στην Έρευνα 105
Επτά Κατηγορίες Επιστημονικής Ανεντιμότητας 105
Δεοντολογικά Ζητήματα Σχετικά με τα Αποκλειστικά Δικαιώματα 112
Υπόδειγμα Ανάρμοστης Επιστημονικής Συμπεριφοράς 112
Συνεργασία με το Διδακτικό Προσωπικό 115
Προστασία των Ανθρώπων που Συμμετέχουν στην Έρευνα 116
Προστασία των Πειραματόζωων 119
Περίληψη 120
ΜΕΡΟΣ ΙΙ Έννοιες Στατιστικής και Μετρήσεων στην Έρευνα 125
6 Εξοικείωση με τις Στατιστικές Έννοιες 127
Χρήση της Στατιστικής 127
Η Συμβολή των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Στατιστική Ανάλυση 130
Η Περιγραφή και η Γενίκευση Συμπερασμάτων δεν Είναι Στατιστικές Τεχνικές 130
Τρόποι Επιλογής Ενός Δείγματος 131
Τρόποι Ανάθεσης Συμμετεχόντων σε Ομάδες 133
Post Hoc Αιτιολογήσεις 134
Δυσκολία Τυχαίας Δειγματοληψίας και Ανάθεσης: Είναι Αρκετά Καλή; 134
Μέτρα Κεντρικής Τάσης και Διασποράς 135
Βασικές Έννοιες των Στατιστικών Τεχνικών 140
Στοιχεία για Χρήση στα Υπόλοιπα Στατιστικά Κεφάλαια 144
Περίληψη 145
7 Στατιστικά Ζητήματα στον Σχεδιασμό και στην Αξιολόγηση της Έρευνας 147
Πιθανότητα 147
Έλεγχος υπόθεσης 148
Σημασία (Μέγεθος της Επίδρασης) 151
Ισχύς 152
Χρήση Πληροφοριών στο Πλαίσιο της Μελέτης 155
Περίληψη 159
8 Σχέσεις Μεταξύ Μεταβλητών 160
Σκοπός της Έρευνας Συσχετίσεων 160
Κατανοώντας τη Φύση της Συσχέτισης 161
Ερμηνεία του Συντελεστή Συσχέτισης 167
Χρησιμοποιώντας τη Συσχέτιση για Πρόβλεψη 172
Μερική Συσχέτιση 175
Ημιμερική Συσχέτιση 176
Λογιστική παλινδρόμηση 181
Διακριτική Aνάλυση Συναρτήσεων 181
Συντονιστές και Διαμεσολαβητές 182
Πολυμεταβλητές Μορφές Συσχέτισης 182
Περίληψη 186
9 Διαφορές Ανάμεσα σε Ομάδες 188
Πώς η Στατιστική Εξετάζει Διαφορές 188
Είδη Ελέγχου t 189
Ανεξάρτητοι Έλεγχοι t 191
Εξαρτημένος Έλεγχος t 193
Ερμηνεύοντας το t 196
Η Σχέση του t με το r 200
Ανάλυση της Διακύμανσης 200
Ανάλυση της Συνδιακύμανσης (ANCOVA) 217
Η Συχνότητα Πειραματικού Σφάλματος 219
Κατανόηση των Πολυμεταβλητών Τεχνικών 219
Περίληψη 224
10 Μη Παραμετρικές Τεχνικές 227
Το Χ Τετράγωνο (Χ2): Έλεγχος των Παρατηρούμενων Έναντι των Αναμενόμενων Τιμών 229
Διαδικασίες για Δεδομένα Διατεταγμένης Σειράς 235
Συσχέτιση 236
Διαφορές Μεταξύ Ομάδων 238
Περίληψη 241
11 Μέτρηση των Ερευνητικών Μεταβλητών 243
Εγκυρότητα 243
Αξιοπιστία 249
Εξασφάλιση της Αξιοπιστίας Μεταξύ Εξεταστών (Αντικειμενικότητα) 256
Τυπικό Σφάλμα Μετρήσεων 257
Η Χρήση των Τυπικών Τιμών για τη Σύγκριση της Απόδοσης 258
Μέτρηση της Κίνησης 260
Μέτρηση των Γραπτών Απαντήσεων 261
Μέτρηση της Συναισθηματικής Συμπεριφοράς 261
Κλίμακες Μέτρησης της Συναισθηματικής Συμπεριφοράς 263
Μέτρηση των Γνώσεων 266
Παρουσίαση της Θεωρίας του Υπολογισμού των Ικανοτήτων 267
Περίληψη 269
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Είδη Έρευνας 271
12 Κοινωνιοϊστορική Διαδικασία στις Αθλητικές Μελέτες 273
Ανάπτυξη της Πειθαρχίας 274
Θεωρία και Ιστορία του Αθλητισμού 275
Σχέση Μεταξύ Θεωρίας και Μεθόδου 276
Πηγές Έρευνας 281
Θέματα Έρευνας 282
Ερευνητικός Σχεδιασμός 284
Ανάλυση και Ερμηνεία Δεδομένων 285
Αποτελέσματα Έρευνας 288
Παραδειγματικές Μελέτες στην Ιστορία του Αθλητισμού 289
Περίληψη 290
13 Φιλοσοφική Έρευνα στη Φυσική Δραστηριότητα 293
Προσδιορισμός των Σκοπών της Φιλοσοφικής Έρευνας 297
Συνέχεια της Φιλοσοφικής Έρευνας 301
Εντοπισμός ενός Ερευνητικού Προβλήματος 307
Ανάλυση ενός Ερευνητικού Προβλήματος 310
Περίληψη 319
14 Διαφορές Ανάμεσα σε Ομάδες 324
Σκοπός της Ερευνητικής Σύνθεσης 325
Χρήση της Συστηματικής Ανασκόπησης για τη Σύνθεση της Έρευνας 335
Περίληψη 339
15 Δημοσκοπήσεις 342
Το Ερωτηματολόγιο 342
Πρόσθετες Εκτιμήσεις για τις Διαδικτυακές Έρευνες 355
Η Μέθοδος Delphi 357
Η Προσωπική Συνέντευξη 357
Η Πρότυπη Δημοσκόπηση 361
Περίληψη 362
16 Άλλες Περιγραφικές Μέθοδοι Έρευνας 363
Αναπτυξιακή Έρευνα 363
Μελέτη Περίπτωσης 367
Ερευνητική Παρατήρηση 370
Διακριτικές Τεχνικές Έρευνας 375
Έρευνα Συσχέτισης 375
Περίληψη 377
17 Επιδημιολογική Έρευνα στη Φυσική Δραστηριότητα 379
Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές και Σχέδιο για τη Φυσική Δραστηριότητα των ΗΠΑ 379
Έρευνα Παρατήρησης Έναντι Πειραματικής Έρευνας 381
Τι Είναι η Επιδημιολογία της Φυσικής Δραστηριότητας 383
Ορισμοί της Σωματικής Δραστηριότητας και των Συστατικών της 385
Αξιολόγηση της Σωματικής Δραστηριότητας 388
Επιδημιολογικοί Ερευνητικοί Σχεδιασμοί 392
Ανάγνωση και Ερμηνεία Επιδημιολογικής Μελέτης Φυσικής Δραστηριότητας 405
Περίληψη 408
18 Πειραματική και Ημι-Πειραματική Έρευνα 409
Απειλές της Εγκυρότητας 410
Απειλές της Εσωτερικής Εγκυρότητας 412
Απειλές της Εξωτερικής Εγκυρότητας 416
Έλεγχος των Απειλών της Εσωτερικής Εγκυρότητας 417
Έλεγχος των Απειλών της Εξωτερικής Εγκυρότητας 420
Είδη Πειραματικών Σχεδιασμών 421
Περίληψη 436
19 Ποιοτική Έρευνα 438
Διαδικασίες στην Ποιοτική Έρευνα 439
Ανάλυση Δεδομένων 446
Συμπερασματικά Σχόλια 455
Περίληψη 457
20 Μικτές Μέθοδοι Έρευνας 458
Συνδυασμός Μεταξύ Ποσοτικών και Ποιοτικών Μεθόδων 459
Σχεδιασμός Έρευνας με Μικτές Μεθόδους 461
Ζητήματα στην Έρευνα με Μικτές Μεθόδους 461
Παραδείγματα Έρευνας με Μικτές Μεθόδους 462
Περίληψη 463
ΜΕΡΟΣ ΙV Συγγραφή της Ερευνητικής Μελέτης 465
21 Ολοκλήρωση της Ερευνητικής Διαδικασίας 467
Ερευνητική Πρόταση 467
Προτάσεις Διπλωματικής και Μεταπτυχιακής Διατριβής 468
Σύμβουλος Καθηγητής και Επιτροπή Μεταπτυχιακής Διατριβής 468
Ο Καλός Μελετητής Πρέπει να Ερευνά και να Συγγράφει 469
Επιστημονική Συγγραφή 469
Τα Πρώτα Πράγματα Είναι Μερικές Φορές Καλύτερο να Γίνονται στο Τέλος 470
Ανάπτυξη μιας Καλής Εισαγωγής 471
Περιγραφή της Μεθόδου 472
Η Διαδικασία της Ερευνητικής Πρότασης 473
Προετοιμασία και Παρουσίαση Ποιοτικών Ερευνητικών Προτάσεων 477
Υποβολή Ερευνητικών Προτάσεων σε Οργανισμούς Χρηματοδοτήσεων 478
Υποβολή Ερευνητικών Προτάσεων στο Πανεπιστήμιο 479
Περάτωση της Διπλωματικής ή της Μεταπτυχιακής Διατριβής 479
Αποτελέσματα και Συζήτηση 480
Τρόπος Χειρισμού Πολλών Πειραμάτων σε μια Ερευνητική Εργασία 484
Χρήση Πινάκων και Σχημάτων 485
Περίληψη 494
22 Τρόποι Παρουσίασης της Έρευνας 496
Βασικές Οδηγίες Συγγραφής 496
Σύντομη Αναφορά στις Ευχαριστίες 497
Τρόπος Συγγραφής των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διατριβών: Ο Παραδοσιακός
Έναντι του Τρόπου που Ακολουθούν τα Επιστημονικά Περιοδικά 498
Οδηγίες για την Επιτυχημένη Συγγραφή Ερευνητικών Άρθρων για Δημοσίευση 506
Επαναξιολόγηση Eρευνητικών Άρθρων 509
Συγγραφή Περιλήψεων 511
Προφορικές και Αναρτημένες Ανακοινώσεις 514
Περίληψη 517
Παράρτημα 519
Βιβλιογραφία 531
Ευρετήριο 549

To Sportbook.gr αποτελεί το πιο ενημερωμένο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο όσον αφορά την ποδοσφαιρική βιβλιογραφία, καθώς διαθέτει όλες τις νέες κυκλοφορίες τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Επιπλέον διαθέτει επιλογές βιβλίων για όλες τις βαθμίδες προπόνησης είτε αυτή αφορά την εκμάθηση της τεχνικής είτε της τακτικής είτε τέλος της φυσικής κατάστασης, ξεκινώντας από την προπόνηση παιδιών ηλικίας 6 ετών και φτάνοντας μέχρι το επίπεδο ανδρικής ομάδας.

Αθανάσιος Τερζής, καθηγητής φυσικής αγωγής – προπονητής ποδοσφαίρου

Κάθε προπονητής οφείλει να είναι καλά προετοιμασμένος. Με τη βοήθεια του Sportbook.gr μπορείς να βάλεις γερές προπονητικές βάσεις και να μάθεις για κάθε στοιχείο του αθλήματος.

Ιωάννης Τσανικλίδης, προπονητής ποδοσφαίρου

Το Sportbook.gr είναι η πηγή για μας τους προπονητές, από όπου θα αντλήσουμε τις καινούργιες τάσεις πάνω στην προπονητική.

Βαγγέλης Τσιώλης, προπονητής ποδοσφαίρου

Στην ιστοσελίδα Sportbook.gr, o έμπειρος προπονητής ποδοσφαίρου, ο ανερχόμενος συνάδελφος καθηγητής φυσικής αγωγής, ο προπονητής των ακαδημιών άλλα και ο υπεύθυνος φυσικής κατάστασης των ομάδων ποδοσφαίρου, θα βρει όλη τη βιβλιογραφία και θα λύσει όλες τις απορίες που έχει σε σχέση με την προπόνηση του ποδοσφαίρου.

Χρήστος Χρηστούδης, προπονητής ποδοσφαίρου – καθηγητής Φυσικής Αγωγής
Τηλέφωνο: 2310 629319
Fax: 2310 629319
Email: info@sportbook.gr
Εκδόσεις Sportbook
Ανδρέα Παπανδρέου 172
56626 Συκιές, Θεσσαλονίκη