Αταίριαστες ιστορίες από το EURO 2020

Αταίριαστες ιστορίες από το EURO 2020

Κυριάκος Δ. Κεντρώτης

8,10

Άμεσα διαθέσιμο

Περίληψη

Η δι­ε­ξα­γω­γή του EURO 2020 κα­θυ­στέ­ρη­σε εξαι­τί­ας της παν­δη­μί­ας αφή­νο­ντας όμως ένα εντυ­πω­σι­α­κό απο­τύ­πω­μα. Οι χώ­ρες και οι λαοί της Ευρώ­πης ξε­δί­πλω­σαν με υπε­ρη­φά­νεια ση­μαί­ες και χρώ­μα­τα με λι­ο­ντά­ρια και αε­τούς, ήλι­ους, αστέ­ρια και φεγ­γά­ρια και όσα δεν βά­ζει ο νους. Η Ευρώ­πη ξε­χά­στη­κε με τη χα­ρά και την έξα­ψη εντός και εκτός στα­δί­ων και σχε­δόν η μι­σή ΕΕ έπαι­ξε μπά­λα στα τε­λι­κά. Σε και­ρούς ζο­φε­ρούς, το πο­δό­σφαι­ρο τέ­τοιου επι­πέ­δου είναι λυ­τρω­τι­κό.

Όπως τό­τε, όταν με­τά τον Β΄ Πα­γκό­σμιο Πό­λε­μο εμ­φα­νί­στη­κε ένα πε­ρί­ερ­γο λι­ο­ντά­ρι για να μη φο­βού­νται πια οι Ευρω­παίοι στη ζού­γκλα του κό­σμου. Μη­χα­νι­κό ήταν και έπρε­πε να το κουρ­δί­ζουν. Με τέ­τοι­ες ιστο­ρί­ες έμα­θε να πο­ρεύ­ε­ται η ευρω­πα­ϊ­κή ολο­κλή­ρω­ση. Η ΕΕ να θέ­λει να είναι ελ­κυ­στι­κή και ο κό­σμος να κου­ρά­ζε­ται εύκο­λα με τους ευρω­πα­ϊ­κούς εγω­ι­σμούς.

Σε τού­το το τα­ξί­δι, άλ­λο­τε συ­ναρ­πα­στι­κό και άλ­λο­τε βα­ρε­τό, το πο­δό­σφαι­ρο δι­η­γεί­ται εξί­σου όμορ­φες και αταί­ρι­α­στες ιστο­ρί­ες για την Ευρώ­πη που δεν λέει αιώ­νες τώ­ρα να ημε­ρέ­ψει ο νους της και να λο­γι­κευ­τεί ανα­πο­λώ­ντας μό­νο το πα­ρελ­θόν.

Επιπλέον Πληροφορίες

Εκδόσεις Επίκεντρο
Έτος Έκδοσης 2022
ISBN 9786182041949
Σελίδες 216
Εξώφυλλο Μαλακό

To Sportbook.gr αποτελεί το πιο ενημερωμένο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο όσον αφορά την ποδοσφαιρική βιβλιογραφία, καθώς διαθέτει όλες τις νέες κυκλοφορίες τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Επιπλέον διαθέτει επιλογές βιβλίων για όλες τις βαθμίδες προπόνησης είτε αυτή αφορά την εκμάθηση της τεχνικής είτε της τακτικής είτε τέλος της φυσικής κατάστασης, ξεκινώντας από την προπόνηση παιδιών ηλικίας 6 ετών και φτάνοντας μέχρι το επίπεδο ανδρικής ομάδας.

Αθανάσιος Τερζής, καθηγητής φυσικής αγωγής – προπονητής ποδοσφαίρου

Κάθε προπονητής οφείλει να είναι καλά προετοιμασμένος. Με τη βοήθεια του Sportbook.gr μπορείς να βάλεις γερές προπονητικές βάσεις και να μάθεις για κάθε στοιχείο του αθλήματος.

Ιωάννης Τσανικλίδης, προπονητής ποδοσφαίρου

Το Sportbook.gr είναι η πηγή για μας τους προπονητές, από όπου θα αντλήσουμε τις καινούργιες τάσεις πάνω στην προπονητική.

Βαγγέλης Τσιώλης, προπονητής ποδοσφαίρου

Στην ιστοσελίδα Sportbook.gr, o έμπειρος προπονητής ποδοσφαίρου, ο ανερχόμενος συνάδελφος καθηγητής φυσικής αγωγής, ο προπονητής των ακαδημιών άλλα και ο υπεύθυνος φυσικής κατάστασης των ομάδων ποδοσφαίρου, θα βρει όλη τη βιβλιογραφία και θα λύσει όλες τις απορίες που έχει σε σχέση με την προπόνηση του ποδοσφαίρου.

Χρήστος Χρηστούδης, προπονητής ποδοσφαίρου – καθηγητής Φυσικής Αγωγής
Τηλέφωνο: 2310 629319
Fax: 2310 629319
Email: info@sportbook.gr
Εκδόσεις Sportbook
Ανδρέα Παπανδρέου 172
56626 Συκιές, Θεσσαλονίκη